Twitter
ca

Política de Privacitat

TEXT LEGAL

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i el Real Decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat inclosos en un fitxer titularitat de sky&earth Tours, S.L., domiciliada a la Rambla Jaume I, 36 43850 CAMBRILS, NIF B43975531 Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2476 Foli 179 Full T-39921 Inscripció 1ª E-mail info@skyearth.es, per tal de poder atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb les ofertes i serveis que ofereix sky&earth Tours, S.L.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Tot i això, en qualsevol moment podrà oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@skyearth.es indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”. .

De la mateixa manera, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si procedeix, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentat o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a la Rambla Jaume I, 36 43850 CAMBRILS o a través de coreu electrònic a lopd@skyearth.es i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

POLÍTICA DE PRIVACITAT Sky&earth Tours, S.L., està especialment sensibilitzada amb la protecció de dades dels usuaris, dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Per mitjà de la present Política de Privacitat [d’ara en endavant, la Política] informa als Usuaris de skyearth.es, del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recullen a la Web, amb la finalitat que decideixin lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Sky&earth Tours, S.L., considera essencial garantir la protecció de dades de caràcter personal; per això, per tal de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades a la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

D’aquesta manera, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, por mitjà del present document, sky&earth Tours, S.L. informa:

1-Titularitat dels Fitxers

sky&earth Tours, S.L., amb domicili social a la Rambla Jaume I, 36 43850 CAMBRILS, és titular de diferents fitxers que ha inscrit al Registre General de Protecció de Dades dependent de la Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la Web http://www.agpd.es. En concret, les dades recollides a través de la present Web, s’incorporen al fitxer [CLIENTS / USUARIS WEB amb el Codi d’inscripció 2122051774]. En aquests, serà aplicable la present Política de Privacitat

2-Recollida i Tractament

El fitxer [CLIENTS / USUARIS WEB], té com a principal característica:

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:

a. Per al fitxer [CLIENTS / USUARIS WEB], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina Web skyearth.es

b. Resoldre les qüestions formulades

c. i remetre’ls informació sobre les nostres ofertes o serveis del lloc titularitat de sky&earth Tours, S.L.

2.2-Encarregat del Tractament

En el cas de que hi hagi tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els que existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD), es firmarà aquest contracte sobre els termes que marca l’article citat, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

2.3-Consentiment

Mitjançant la complementació dels diversos formularis que hi ha a la Web mencionada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment per a que les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer citat, sent objecte de tractament per aquesta en conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment per a que sky&earth Tours, S.L., enviï informació periòdica i informi de les nostres ofertes i serveis. .

Tot i això, en qualsevol moment podrà oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@skyearth.es i indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

3-Mesures de Seguretat

sky&earth Tours, S.L., ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori d’aquestes.

La pàgina del nostre lloc Web podria utilitzar “cookies”, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:

a. La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el lloc Web. b. El disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la nostra Web. c. Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de “cookies”, per mitjà de la selecció de la corresponent opció al seu navegador. No obstant això, l’empresa no es responsabilitza que la desactivació d’aquests impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

sky&earth Tours, S.L., no utilitza “cookies”, per al tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

4- Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Els interessats titulars de les dades que es troben al fitxer [CLIENTS / USUARIS WEB], (així com els titulars de les dades que es troben en qualsevol dels fitxers de sky&earth Tours, S.L.) podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si procedeix, oposició (Drets ARCO) referent a les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa només podran ser exercitats pel propi interessat o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si procedeix, de la suficiència de la representació

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

- Enviar un correu electrònic a: lopd@skyearth.es - Comunicació per escrit dirigida a: sky&earth Tours, S.L., Rambla Jaume I, 36 43850 CAMBRILS.

sky&earth Tours, S.L., procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en un termini dels 10 dies següents a la seva notificació

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, amb arreglo a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides als nostres fitxers siguin inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

sky&earth Tours, S.L, procedirà a la rectificació o cancel·lació dims dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

5- Canvi de Normativa

sky&earth Tours, S.L., sky&earth Tours, S.L., es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Aquests canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considera atorgat amb arreglo als termes de la present política. .

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti en consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: lopd@skyeart.es

En cas de discrepància entre la traducció a l’anglès i al català de la versió en espanyol d’aquest text, prevaldrà aquesta última.

1